מוהל המלצות אודות מן המדיה שאלות ותשובות צרו קשר
 

- ברכות לברית המילה / הרב זרקי

מי מכם שמחפש ברכות לברית המילה במובן של דבר תורה יכול לעיין במאמרי הקודם ברית מילה דבר תורה. כאן אציג בפניכם את ברכות המילה במידת הצורך אם אין בנמצא סידור תפילה.

המוהל מברך
ברוך אתה אדני אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על המילה

הקהל עונה: אמן
הקהל מוסיף לומר: "כשם שנכנס לברית כך יכנס לתורה, למצוות, לחופה ולמעשים טובים.

אבי הבן מברך שתי
1.ברוך אתה אדני אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו
2.ברוך אתה אדני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

לאחר סיום המילה מברך המוהל:

1.ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן.

2.ברוך אתה אדני אלוהינו מלך העולם, אשר קדש ידיד מבטן וחוק בשארו שם וצאצאיו חתם באות ברית קדש, על כן, אל חי חלקנו צורינו, צווה להציל ידידות זרע קודש שארינו משחת, למען בריתו אשר שם בבשרנו, ברוך אתה אדוני כורת הברית.

3.אלוהינו ואלוהי אבותינו, קיים את הילד הזה לאביו ולאמו ויקרא שמו בישראל............... ישמח האיש ביוצאי חלציו ותגל האישה בפרי בטנה, כאמור: ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך. ונאמר: ואעבור עלייך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. גן אירועים לברית מילה מאפשר לחגוג את הברית בצורה שמחה יותר עם אולם שמחות, ונאמר: זכר לעולם בריתו דבר צווה לאלף דור אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק ויעמידה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם. ונאמר: וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר צווה אותו אלוהים. הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו, הודו לאדוני כי טוב כי לעולם חסדו. זה הקטן גדול יהיה, כשם שנכנס לברית, כך יכנס לתורה, למצוות, לחופה ולמעשים טובים וכן יהיה רצון ונאמר אמן.

מסיימים בפרק תהילים: "שיר למעלות אשרי כל ירא ה' ההולך בדרכיו" או למנהג האשכנזים ב"עלינו לשבח" ואומרים קדיש יהא שלמא.

"אשר קידש ידיד מבטן" – מיהו ידיד מבטן ?
מענין הדבר כי ישנם כמה דעות בעניין זה
רבינו שרירא גאון : "ידיד" זהו יעקב שנקרא אהוב, שנאמר: 'ואֹהַב את יעקב'
רש"י פירש: "יצחק קרי ידיד, על שם 'אשר אהבת' (בראשית כ"ב, ב); 'מבטן' – קודם שנולד נתקדש
דעת רבנו תם : "...דהיינו אברהם שנקרא 'ידיד', וקדשוֹ הקב"ה מן הבטן.

דבר זה בא ללמדנו עד כמה ברית המילה היא מצווה כבירה וכיצד באמצעותה אנו מתקשרים ומתחברים לה' ולאבות שבזכותם אנו חיים. וכאן המקום לחשוב על בעל ברית ירא ה' מרבים, סנדק בעל מדות טובות והגונות. וביום המילה אבי הבן יטבול במקווה ויתפלל במניין ויזכה לעשות מצווה זו בקדושה ובטהרה.

לפרטים אודות :הרב אבי זרקי - מוהל רופא

ברכות